Senior Consultant Proeftuinen Anders Roosteren

Senior Consultant Proeftuinen Anders Roosteren Standplaats Odijk Startdatum 19-08-2019 Einddatum 31-12-2019 Optie tot verlenging Ja Uren per week24 tot 36 uur

Opdracht omschrijving

Het voorbereiden,  inrichten en in werking brengen van 11 regionale proeftuinen voor de implementatie van zelfroosteren bij diverse operationele teams (totaal +/- 100). Het betreft daarnaast het beschrijven van de werking van de proeftuin en uitwerken van de rollen en verantwoordelijkheden. Het gaat om het samenstellen van (deels virtuele) zelfsturende teams, bestaande uit medewerkers van de regionale eenheid waar de proeftuin is gevestigd en landelijke medewerkers, van de landelijke bedrijfsvoeringdiensten.

De teams worden getraind in het agile functioneren als zelfsturend team en het toepassen van de toolbox Anders Roosteren bij de implementatie van de zelfroosterteams. De senior Consultant ondersteund het Hoofd Operatien van de regionale eenheden, die eindverantwoordelijk is voor de proeftuin. Doelstelling

Het creëren van integrale regionale proeftuinomgevingen, gefaciliteerd door een effectief integraal implementatieteam, die de kandidaat zelfroosterteams gestandaardiseerd (via een toolbox met implementatieproducten) kunnen ondersteunen bij de overgang naar zelfroosteren. De nadruk van dit implementatietraject ligt op de organisatorische veranderfactoren. Verantwoordelijkheden

 • Het in werking brengen van 11 – voor hun taak ingerichte en toegeruste – regionale proeftuinteams Anders Roosteren in 11 operationele eenheden;
 • Het ondersteunen en volgen van de proeftuinteams en bijstellen van de werkwijze indien nodig.

Vakmatige taken

 • Het tot stand brengen van een notitie Werking Proeftuinen Anders Roosteren en een notitie Rollen, taken en verantwoordelijkheden Proeftuinteam Anders Roosteren;
 • Het ondersteunen van de hoofden Operatien bij de samenstelling van het team;
 • Het organiseren van een training van de proeftuinteams, zodat deze in staat zijn de implementatie van het zelfroooster-proces bij vele teams in hun eenheid te ondersteunen met behulp van een beschikbaar gestelde standaard toolbox;
 • Het implementeren van een agile werk- en overleg methode voor het proeftuinteam;
 • Het evalueren van de werkwijze en bijstellen van de concepten als gevolg van de uitkomsten van de eerste pilotimplementaties Anders Roosteren.

Leidinggevende taken

 • Het selecteren van teamleden, in samenspraak met het Hoofd Operatien of de door hem of haar gemandateerde medewerker;
 • Het implementeren van een agile werkwijze;
 • Het stimuleren, motiveren en enthousiasmeren van de teams;
 • Het ondersteunen en faciliteren van de teams.

Contacten

 • Interne contacten met medewerkers van de bedrijfsvoering (ODC) en van de operationele eenheden (politieprofessie, Hoofd Operatien, HBV, hoofd Planning & CM, CM adviseurs en planners, Teamchefs en planverantwoordelijken, medezeggenschap);
 • Contact met een vertegenwoordigende medewerker van de externe leverancier van het zelfroostertool.

Inzet in de lijn of project

De inzet is projectmatig.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Werkervaring

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2,5 jaar werkervaring met begeleiden van operationele teams, inclusief leidinggevenden en kaderleden binnen 100+ medewerkers organisaties.
 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het ondersteunen van organisaties, in het implementeren van organisatorische veranderopgaven in het kader van Zelfroosteren.
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het voorbereiden, inrichten en in werking brengen van meerdere operationele teams.

Competenties

 • Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Verandergerichtheid; Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf.
 • Samenbindend leiding geven; Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit; Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Initiatief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Organisatie vermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Besluitvaardigheid; Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.