Projectleider Diversiteit en Inclusie

Functietitel Projectleider Diversiteit en Inclusie

Standplaats Enschede

Startdatum 01-06-2021

Einddatum 31-12-2021

Uren per week 27

Uurtarief maximaal € 105,- incl. alle kosten excl. BTW

Opdracht omschrijving

De politie zet de komende jaren stevig in op het programma ”Politie voor Iedereen”. Voor dit programma zijn wij op zoek naar een Projectleider Diversiteit en Inclusie, voor de eenheid Oost-Nederland.

De projectleider valt onder de portefeuillehouder (lid EMT Eenheid Oost NL) die verantwoordelijk is voor Politie voor Iedereen. De portefeuillehouder zet de strategie uit en de projectleider adviseert en denkt hierover mee. De portefeuillehouder zorgt vervolgens voor de realisatie van de strategie. Hij zorgt voor de uitvoering van het realisatieplan waarbij de nadruk ligt op 5 speerpunten: ”de schijf van 5”.

De projectleider onderhoudt het bestaande interne- en externe netwerk en breidt dit verder uit. Hij/zij adviseert gevraagd en ongevraagd op het dossier. Hij/zij herkent actuele thema’s die een haakje kunnen geven voor de dialoog en zorgt ervoor dat we voortdurend over dit onderwerp met elkaar in gesprek zijn. 

Doelstelling

De doelstelling is om invulling te geven aan het realisatieplan Politie voor iedereen. Dit doen we op 5 speerpunten: 

1. Veilige en inclusieve teams ;

2. Diversere instroom;

3. Discriminatie;

4. Professioneel controleren; 

5. Netwerk divers vakmanschap & bondgenoten.

Verantwoordelijkheden

 • Advisering portefeuillehouder programma Politie voor Iedereen voor eenheid Oost-Nederland.
 • Realisatie van de vastgestelde strategie.
 • Onderhouden en uitbouwen van het netwerk (intern en extern) rondom het programma.
 • Creëren en realiseren van de dialoog over het thema’s uit het programma, binnen en buiten de eenheid.
 • Vormgeven aan het nieuwe perspectief op de al lang bestaande thema’s diversiteit en inclusie, gericht op veilige, competente en effectieve teams waarin heel verschillende politiemensen werken voor iedereen die ons nodig heeft.

Vakmatige taken

 • Advies formuleren voor de eenheid ten aanzien van strategie op basis van de landelijke uitgangspunten van het programma.
 • Adviseren van leidinggevenden op het realiseren en vormgeven van meer diverse en inclusieve teams.
 • Uitvoering geven aan deze strategie door:
  • Het ontwikkelen en/ of verbeteren van nieuwe werkwijzen, methoden, technieken, processen, producten, diensten.
  • Te formuleren wat nodig is (mensen, middelen, budget) om de strategie te realiseren.
  • In kaart te brengen hoe het netwerk eruit ziet, waar de kracht zit, waar kansen voor uitbreiding ervan zitten.
  • Mensen/ collega’s, betrokken partners, samen te brengen en te inspireren.
  • Het bevorderen van bewustwording en deskundigheid.
  • Het initiëren, vormgeven, inhoudelijk voorbereiden en opvolgen van overleg met betrokken partners binnen de eenheid en ook landelijk.
 • Onderzoeken wat teams veilig, competent en effectief maakt en wat daar voor nodig is.
 • Zicht krijgen op teams waarvan de successen gedeeld kunnen worden.
 • Bereikbaar en beschikbaar zijn voor teams waar een vraagstuk speelt op dit thema.

Leidinggevende taken

Projectleiderschap.

Contacten

Het is de bedoeling dat de projectleider een uitgebreid netwerk gaat opbouwen en onderhouden en dat hij daarbij gebruik maakt van het reeds bestaande netwerk.

De projectleider heeft contact met collega’s binnen de eenheid en binnen de organisatie. De contacten zijn divers van aard. Denk daarbij het deelnemen aan de briefing in een basisteam en aan het presenteren van de voortgang van het programma in het managementteam binnen de eenheid of in landelijk overleg.

Buiten de organisatie richt het contact zich op het verwerven van kennis en ervaringen op het thema. En op het meenemen in de beweging van partners dichtbij, als OM en burgemeesters.

Inzet in de lijn of project

De inzet is projectmatig.

Opleiding

Voor deze aanvraag is een specifieke opleiding van onderliggend belang. Voor deze aanvraag zetten wij voornamelijk in op relevante kennis en werkervaring.

Werkervaring

 • Minimaal 3 jaar werkervaring als Projectleider/programmamanager (of gelijkwaardig), met de thema’s diversiteit en inclusie (of gelijkwaardig).
 • Werkervaring met het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe werkwijzen, methoden, technieken, processen, producten en/of diensten ter uitvoering van strategie, bij voorkeur omtrent de thema’s diversiteit en inclusie.
 • Werkervaring met het onderzoeken en analyseren van (de onderlinge verhouding tot elkaar van) verschillende teams/groepen, de onderlinge samenwerking en de omgang met elkaar. 
 • Werkervaring met het creëren van bewustwording binnen verschillende teams/groepen met een grote diversiteit, het omgaan met onderlinge tegenstellingen en bevorderen van verbinding binnen deze teams/groepen.
 • Werkervaring met het adviseren van leidinggevenden (op alle niveaus in een organisatie), in het realiseren van meer diversiteit en inclusie binnen teams.
 • Aantoonbare en uitgebreide werkervaring met het uitbouwen en onderhouden van netwerken.

Competenties

 • Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Samenbindend leiderschap; Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.
 • Resultaatgerichtheid; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Creativiteit; Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Organisatie sensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Politiek- bestuurlijke sensitiviteit; Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Visie; Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategischeplanning om in te spelen op de ontwikkelingen.