Landelijk Procesbegeleider

Functietitel Landelijk Procesbegeleider Standplaats Den Haag

Startdatum 01-08-2021 Einddatum 01-02-2022

Optie tot verlenging Optioneel Uren per week 36

Uurtarief maximaal € 80,- incl. alle kosten excl. BTW

Opdracht omschrijving

Voor de duur van een half jaar zijn wij op zoek naar een Landelijk Procesbegeleider voor het overgangstraject Niveau 3 Generalist Politie. Er dient een grote groep generalisten begeleid te worden d.m.v. het maken van een kwalificatie dossier naar Niveau 4 in een korte tijd.

Dit betreft een proces begeleider voor het landelijk traject met de start van het project in Den Haag. Verwacht wordt om op strategisch en eenheidsniveau een proces neer te zetten wat op korte termijn in het hele land kan worden uitgerold. Hier is grote tijdsdruk een belangrijke factor. De beleidsdirectie en de Politie Academie zijn hierbij belangrijke stakeholders. Gezien de druk op dit project  is inhuur noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het grote afbreukrisisco tot een minimum beperkt wordt en er eenduidigheid in de landelijke uitrol zit.

Doelstelling

Het opstellen van een plan van aanpak en proces beschrijving ten behoeve van de blauwdruk die in het hele land gebruikt gaat worden. De tijdlijn die hiervoor beschikbaar is wordt gesteld op maximaal 6 maanden inclusief landelijke implementatie van het plan. De doelgroep is een grote groep generalisten N3 die bestaat uit 3000 mensen. In het overgangstraject dienen deze mensen een kwalificatie dossier te maken naar niveau 4 op diverse opdrachten. 

Gelet op de belangrijkheid van dit project zijn de vertegenwoordigers van de doelgroep nauw betrokken bij de opzet van dit project d.m.v. een klankbord groep. Deze klankbord groep, inclusief bondsvertegenwoordigers, geeft gedurende het gehele proces gevraagd en ongevraagd input die van groot belang is voor het slagen van dit proces.

Verantwoordelijkheden

De procesbegeleider is verantwoordelijk voor het opleveren van het plan van aanpak en de blauwdruk.

Tevens wordt van hem of haar verantwoordelijkheid verwacht in het landelijke implementatietraject inclusief overleg op alle niveaus met de ketenpartners. 

De eerste stap in dit  langdurende proces is gezet. Gevraagd wordt om snelle actie voor uitvoer in te zetten waarin de proces begeleider een cruciale rol speelt. 

Er wordt gerapporteerd aan het Hoofd Realisatie van de eenheid Den Haag.

Vakmatige taken

 • Landelijke procesbegeleiding;
 • Opstellen en afstemmen plan van aanpak;
 • Analyseren, opstellen en afstemmen van de werkzaamheden tbv de blauwdruk;
 • Faciliteren, uitvoeren en uitwerken beleidssessies;  
 • Als strategisch gesprekspartner rol vervullen van adviseur en ontwikkelaar van beleid en producten;
 • Uitvoeren ambassadeurfunctie voor het implementatietraject N3 Landelijk.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing.

Contacten

Complex krachtenveld:

– Eenheidsniveau

– Beleidsdirectie 

– Vakbonden

– Politie Academie 

Inzet in de lijn of project

Inzet is op projectmatige basis, rapporterend aan Hoofd Realisatie Den Haag

Team is ingebed in bedrijfsvoeringsafdeling Den Haag.

Opleiding

 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding WO;
 • In bezit van certificering op het gebied van projectmanagement.

Werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring in een strategische beleidsfunctie;
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen en afstemmen van organisatie- en formatieplannen binnen de overheid en bij voorkeur binnen de veiligheidsketen;
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van beleid en producten met eenzelfde omvang zoals beschreven in de functie omschrijving;
 • Aantoonbare werkervaring als ambassadeur op het gebied van personeels- en organisatieontwikkeling  binnen een organisatie met meer dan 1000 medewerkers;
 • Aantoonbare werkervaring binnen een agile/scrum omgeving;
 • Aantoonbare werkervaring binnen of met Politie.

Competenties

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Overtuigingskracht: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.