Consultant Arbeidsverzuim

Functietitel Consultant Arbeidsverzuim Standplaats Vogelstraat 41 te ‘s-Hertogenbosch Startdatum 12-08-201 Einddatum31-12-2019 Optie tot verlenging Ja Uren per week16 uur

Opdracht omschrijving

De politie wil een gezonde, effectieve organisatie zijn waar medewerkers zich prettig en erkend voelen en samenwerken aan een veilige samenleving. De politie ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om medewerkers veilig en gezond te laten werken en in geval van verzuim -vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en organisatorisch belang- maximaal te ondersteunen, re-integratie te bevorderen en te zoeken naar passende oplossingen. Afgelopen jaren zijn er veel instrumentele maatregelen genomen in het kader van de verzuimaanpak en de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg binnen de organisatie. Ondanks deze maatregelen is het verzuimpercentage hoog gebleven.

Eind 2017 is in de Tweede Kamer de motie Van Oosten c.s. aangenomen. Deze motie verzoekt de Regering om binnen twee jaar het ziekteverzuim bij de politie terug te dringen tot een significant lager percentage en hierbij specifiek aandacht te hebben voor het benodigde instrumentarium voor leidinggevenden. Op 26 april 2018 is daarop door de Minister van V&J een programmaplan ‘Terugdringen Arbeidsverzuim’ aangeboden.

Binnen de politie is het belang van de verzuimaanpak bekrachtigd met het gegeven dat vanuit het korpsmanagementteam een Politiechef (Noord-Nederland) tot portefeuillehouderverzuim is benoemd. Daarmee wordt onderstreept dat verzuimbegeleiding in essentie een taak van de leiding is. De politiechef staat in directe relatie tot een fulltime programmamanager. Deze programmamanager heeft een klein en slagvaardig programmabureau ingericht en laat zich periodiek adviseren door een klankbordgroep van in- en externe deskundigen. De programmamanager heeft een programmaplan opgesteld. De programmamanager ondersteunt de eenheden bij de statusbepaling van de verzuimproblematiek, analyse van het verzuim en het opstellen van de specifieke eenheids- en teamplannen.

Op eenheidsniveau is er een projectleider arbeidsverzuim aangesteld, die in wisselwerking met de programmamanager, zorgdraagt voor de regionale implementatie van het programmaplan. Zo ontstaat een goede P-ondersteuning en wordt het delen van ‘best practices’ in het kader van de verzuimaanpak bevorderd. De projectleider is organisatorisch ondergebracht bij de Staf van de eenheid, team Politieprofessie. Om samen op te trekken met de regionale projectleider wordt door de eenheid gezocht naar een consultant arbeidsverzuim.

Doelstelling

Doel van het project is het regionaal uitvoering geven aan het landelijk programma ‘Terugdringen Arbeidsverzuim’ en het ondersteunen van de leidinggevenden in de aanpak van verzuimbegeleiding.

Verantwoordelijkheden

De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het terugdringen van het arbeidsverzuim. Vanuit het project wordt vooral geinvesteerd in de ondersteuning van de lijn in deze opdracht.

Vakmatige taken

De consultant arbeidsverzuim heeft de volgende taken:

 • Adviseren over implementatietechnieken;
 • Coordineren en aanjagen van de implementatie door oa het verbinden van partijen;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve monitoring, om de goede koers te bepalen.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing.

Contacten

Er is sprake van interne en externe contacten:

 • Intern binnen de eenheid Oost-Brabant met leidinggevenden en medewerkers, maar ook met andere eenheden, PDC (HR) en/of de landelijk portefeuillehouder en vertegenwoordiging Staf korpsleiding;
 • Extern met bijvoorbeeld opleidings- en trainingsinstituten.

Inzet in de lijn of project

De kandidaat wordt ingezet in het project ‘Terugdringen Arbeidsverzuim’.

Opleiding

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd;
 • Bovenstaande opleiding is bij voorkeur in de richting van P&O/Arbeid, bewegingswetenschappen of gelijkwaardig, aangevuld met certificaten op het gebied van verzuim/arbeidsvitaliteit.

Werkervaring

 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, in het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden in de aanpak van Verzuimbegeleiding, binnen middelgrote (500+) organisaties.
 • In de afgelopen 8 jaar, werkervaring met (het adviseren op) de ontwikkeling van implementatietechnieken t.b.v. arbeid/gezondheid/veiligheid, waarbij inhoudelijk met de ARBO wetgeving is gewerkt en gedragsverandering werd gestimuleerd. Dit bij voorkeur binnen een setting waarbij verschillende/tegenstrijdige belangen een rol speelde.
 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het coördineren/aanjagen van implementatie door het verbinden van partijen, en doorlopende kwalitatieve- en kwantitatieve monitoring om de juiste koers te kunnen bepalen en waar nodig -bijsturen.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Coachen;
 • Organisatievermogen;
 • Klantgerichtheid;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Systeemdenken.