Adviseur Externe tewerkstellingen

Titel Adviseur Externe tewerkstellingen Standplaats Rotterdam

Startdatum 01-05-2023 Einddatum 30-04-2024

Optie tot verlenging Optioneel, 2x 12 maanden Uren per week 36

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP’er uitgevoerd te worden.

Opdracht omschrijving

De Inhuurdesk van de politie is op zoek naar een Adviseur, voor de uitgaande externe tewerkstellingen en detacheringen.

De Inhuurdesk verzorgt de inzet van een breed scala aan gespecialiseerd, extern personeel van A tot Z en is gepositioneerd binnen het organisatieonderdeel HRM / in-, door- en uitstroom (IDU) / Recruitment. Het team van de Inhuurdesk bestaat uit een Teamchef en twee coördinatoren en is onderverdeeld in vier clusters:

 • Detacheren: 3 Specialisten, 3 Administratief ondersteuners;
 • DAS: 5 Recruiters, 5 Backoffice medewerkers;
 • Uitzenden: 2 Recruiters, 2 Backoffice medewerkers;
 • Contractbeheer: 3 medewerkers, 2 Backoffice medewerkers.

De functie is voor 36 uur per week, te verdelen over 4 of 5 dagen.

Doelstelling

Externe tewerkstellingen en/of detacheringen zijn plaatsingen van medewerkers van de Politie naar andere (overheids)organisaties. Als Adviseur Externe tewerkstellingen en detacheringen houd jij je met verschillende werkzaamheden bezig, waaronder het adviseren op- en het inregelen van deze externe tewerkstellingen/detacheringen.

Dit betreft een regiehoudersfunctie voor het gehele proces. Naast de adviesrol ben je namelijk ook medeverantwoordelijk voor het gehele proces van opmaken van de overeenkomsten tot aan het registeren van de financiële en rechtspositionele verplichting.

Er zit veel tijd in het juist kwalificeren en controleren van de ontvangen convenanten en samenwerkingsverbanden, waaruit een externe tewerkstelling vaak zijn basis vindt. Dit betekent dat er zowel advies als uitvoering wordt gegeven ten aanzien van onderwerpen die de externe tewerkstelling raken, zoals bijvoorbeeld op fiscaal, juridisch en beleidsmatig vlak.

Verantwoordelijkheden

Enkele voorbeelden van de uit te voeren werkzaamheden (maar niet uitsluitend), zijn:

 • Kwalificeren soort plaatsing (detachering of externe tewerkstelling (resultaatverplichting)) e.d.;
 • Adviseren op- en toe kunnen lichten van de kwalificatie en gevolgen/uitgangspunten/uitvoeringsregelingen, aan verschillende (keten)partners (voorbeeld: fiscale-/btw afwikkeling, rechtspositie, regels bij OM NIET);
 • Vast kunnen stellen van de rechtspositie en deze kunnen vertalen/verwerken in overeenkomsten;
 • Procesmatig beheersen en regie van oppakken aanvraag tot en met dossiervorming en facturatie;
 • Verwerken overeenkomsten in de verschillende administratieve systemen;
 • Berekenen loonsomkosten en regie op factureringsprocessen.

Contacten

 • Finance/ fiscaal;
 • Arbeidszaken;
 • Inhurende managers;
 • Relatiemanagers;
 • HR Adviseurs;
 • Uitlenende managers;
 • Externe ketenpartners;
 • Collega’s Inhuurdesk.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Professionele kennis en werkervaring

 • Juridische kennis en werkervaring, met betrekking tot arbeids- en/of detacheringsovereenkomsten;
 • Uitgebreide inhoudelijke kennis van en werkervaring met MS Office (Word, Outlook en Excel).
 • Kennis van en/of werkervaring met arbeidsvoorwaarden en cao’s;
 • Kennis van en werkervaring met een veelvoud aan verschillende administratieve processen binnen (grote overheids)organisaties is een pre.

Competenties

Probleemanalyse:
Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens:

 • Herkent in een vroeg stadium mogelijke problemen of kritische situaties.
 • Stelt gerichte vragen om een probleem helder te krijgen.
 • Onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Zet analyses om in concrete oplossingen.
 • Verwerkt veel en complexe informatie in korte tijd.

Kwaliteitsgerichtheid:
Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren:

 • Toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van het werk.
 • Komt met voorstellen en initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering.
 • Onderneemt actie om herhaling van fouten te voorkomen.
 • Anticipeert op kansen en mogelijkheden in de omgeving om de kwaliteit van de dienst en/of het product te verbeteren.

Resultaatgerichtheid:
Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

 • Weegt de vereiste inspanning af tegen het te verwachten resultaat.
 • Werkt doelgericht en efficiënt.
 • Maakt duidelijke afspraken over de te realiseren resultaten.
 • Legt verantwoording af over tijdig en volgens afspraak opleveren.
 • Spreekt anderen aan op het behalen van de afgesproken resultaten.

Klantgerichtheid:
Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in:

 • Onderzoekt samen met de klant zijn werkelijke vraag of behoefte.
 • Zoekt samen met de klant naar de best passende oplossing voor de klantvraag.
 • Is duidelijk naar de klant over de (grenzen van de) mogelijkheden.
 • Komt proactief met voorstellen die inspelen op andermans belangen.

Organisatiesensitiviteit:
Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen:

 • Weet wat er speelt in de verschillende onderdelen van de organisatie.
 • Betrekt de juiste mensen in de organisatie om iets voor elkaar te krijgen.
 • Maakt een goede inschatting van het interne draagvlak voor voorstellen en veranderingen.

Leervermogen:
Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie:

 • Toont zich nieuwsgierig en leergierig.
 • Past nieuwe technieken of werkwijzen snel en effectief toe.
 • Staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Werkt actief aan kennisontwikkeling.
   

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk duidelijk:

 • Formuleert woorden en zinnen in begrijpelijk en correct Nederlands.
 • Brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden.Sluit in woordgebruik en wijze van communiceren aan bij de gesprekspartner(s).
 • Controleert in het gesprek of de boodschap goed overkomt.